Rozhovor s pánom riaditeľom SPŠhutníckej Ing. Ladislavom Makóom

HneÄŹ na zaÄŤiatku nĂĹho rozhovoru, sme sa venovali problĂ mu sprĂvania sa naĹich Ĺtudentov. PĂn riaditeÄľ podotkol, Ĺľe nie je problĂ m v uÄŤenĂ­, ale vtom, Ĺľe mnoho Ĺľiakov sa sprĂva tak, ako tĂto Ĺkola neoÄŤakĂva. Lebo sprĂvaĹĄ sa mĂ´Ĺľe kaĹľdĂ˝ ako chce, ale nie kaĹľdĂ˝ mĂ´Ĺľe byĹĄ potom tam, kde by chcel byĹĄ. “Ĺ˝ijeme v demokracii , a tak od naĹich Ĺtudentov oÄŤakĂvam, aby dodrĹľiavali pravidlĂ a vnĂştornĂ˝ poriadok Ĺkoly, ak si ju vybrali,” povedal pĂn riaditeÄľ.

PoloĹľili sme mu aj zopĂr otĂzok :

Ako vidĂ­te maturitnĂ a prijĂ­macie skĂşĹky v tomto Ĺkolskom roku?
PokiaÄľ budĂş tohtoroÄŤnĂ­ ĹtvrtĂci pristupovaĹĄ k maturitnĂ˝m skĂşĹkam zodpovedne, tak by nemal byĹĄ problĂ m. PretoĹľe, ak niekto tri a pol roka usilovne pracuje, nemal by maĹĄ obavy. My pristupujeme k maturitnĂ˝m skĂşĹkam tak, aby sme Ĺľiakovi umoĹľnili ich ĂşspeĹne vykonaĹĄ. A ÄŤo sa tĂ˝ka prijĂ­macĂ­ch skĂşĹok, tak tie sĂş problematickĂ vĂ´bec, pretoĹľe nie je selektĂ­vne danĂ na ktorĂ˝ typ Ĺkoly akĂ mĂ maĹĄ ÄŤlovek vedomosti, znalosti, zruÄŤnosti, aby bol prijatĂ˝. Nemali by sme porovnĂvaĹĄ ĹtĂşdium na technike a na gymnĂziu, pretoĹľe technik musĂ­ maĹĄ inĂ schopnosti a danosti. Nie kaĹľdĂ˝ mĂ predpoklady byĹĄ dobrĂ˝m technikom. Tu vidĂ­m ten problĂ m, Ĺľe sa Ĺľiaci dostĂvajĂş na Ĺkoly, kde ich predpoklady nie sĂş tomu prispĂ´sobenĂ . TĂ˝m nemĂme vyprofilovanĂ˝ch Ĺľiakov.

Mohli by ste zhodnotiĹĄ ĹkolskĂ akcie od nĂĹho poslednĂ ho stretnutia?
KeÄŹĹľe naĹa Ĺkola v tĂ˝chto akciĂch uĹľ mĂ tradĂ­cie, tieto sĂş hodnotenĂ vysoko pozitĂ­vne. SvedÄŤĂ­ to o tom, Ĺľe tĂto Ĺkola Ĺľije aj vnĂştorne. Ĺ kola mĂ nielen uÄŤiĹĄ, ale mĂ umoĹľniĹĄ Ĺľiakom kultĂşrne, spoloÄŤenskĂ a inĂ aktivity, v ktorĂ˝ch sa mĂ´Ĺľu prejaviĹĄ.

ChystĂte sa na Ĺkole zaviesĹĄ nejakĂ novĂ opatrenia?
Teraz zavĂdzame silnejĹiu kontrolu prĂ­chodu Ĺľiakov do Ĺkoly. Je to z toho dĂ´vodu, Ĺľe sa Ĺľiaci zdruĹľujĂş a fajÄŤia pred Ĺkolou. Toto by nemali robiĹĄ, pretoĹľe, keÄŹ sa skonÄŤĂ­ vyuÄŤovanie, Ĺľiaci by mali Ă­sĹĄ domov.

MĂte nejakĂ oÄŤakĂvania do ÄŹalĹieho polroku?
OÄŤakĂvania ani nie. NaĹĂ­m cieÄľom je ukonÄŤiĹĄ tento ĹkolskĂ˝ rok na Ăşrovni, ako sme zvyknutĂ­. PredpokladĂm ukonÄŤenie prestavby praktickĂ ho vyuÄŤovania.

Tak, a to bola zĂvereÄŤnĂ otĂzka nĂĹho rozhovoru s pĂnom riaditeÄľom.

ÄŽakujeme.

Pripravili:
NovotnĂ Veronika, MolnĂrovĂ Jana, 2.T