Rozhovor s pánom riaditeľom SPŠhutníckej Ing. Ladislavom Makóom

HneÄŹ na zaÄŤiatku nĂĹho rozhovoru, sme sa venovali problĂ mu sprĂvania sa naĹich Ĺtudentov. PĂn riaditeÄľ podotkol, Ĺľe nie je problĂ m v uÄŤenĂ­, ale vtom, Ĺľe mnoho Ĺľiakov sa sprĂva tak, ako tĂto Ĺkola neoÄŤakĂva. Lebo sprĂvaĹĄ sa mĂ´Ĺľe kaĹľdĂ˝ ako chce, ale nie kaĹľdĂ˝ mĂ´Ĺľe byĹĄ potom tam, kde by chcel byĹĄ. “Ĺ˝ijeme v demokracii , a tak od naĹich Ĺtudentov oÄŤakĂvam, aby dodrĹľiavali pravidlĂ a vnĂştornĂ˝ poriadok Ĺkoly, ak si ju vybrali,” povedal pĂn riaditeÄľ.

PoloĹľili sme mu aj zopĂr otĂzok :

Ako vidĂ­te maturitnĂ a prijĂ­macie skĂşĹky v tomto Ĺkolskom roku?
PokiaÄľ budĂş tohtoroÄŤnĂ­ ĹtvrtĂci pristupovaĹĄ k maturitnĂ˝m skĂşĹkam zodpovedne, tak by nemal byĹĄ problĂ m. PretoĹľe, ak niekto tri a pol roka usilovne pracuje, nemal by maĹĄ obavy. My pristupujeme k maturitnĂ˝m skĂşĹkam tak, aby sme Ĺľiakovi umoĹľnili ich ĂşspeĹne vykonaĹĄ. A ÄŤo sa tĂ˝ka prijĂ­macĂ­ch skĂşĹok, tak tie sĂş problematickĂ vĂ´bec, pretoĹľe nie je selektĂ­vne danĂ na ktorĂ˝ typ Ĺkoly akĂ mĂ maĹĄ ÄŤlovek vedomosti, znalosti, zruÄŤnosti, aby bol prijatĂ˝. Nemali by sme porovnĂvaĹĄ ĹtĂşdium na technike a na gymnĂziu, pretoĹľe technik musĂ­ maĹĄ inĂ schopnosti a danosti. Nie kaĹľdĂ˝ mĂ predpoklady byĹĄ dobrĂ˝m technikom. Tu vidĂ­m ten problĂ m, Ĺľe sa Ĺľiaci dostĂvajĂş na Ĺkoly, kde ich predpoklady nie sĂş tomu prispĂ´sobenĂ . TĂ˝m nemĂme vyprofilovanĂ˝ch Ĺľiakov.

Mohli by ste zhodnotiĹĄ ĹkolskĂ akcie od nĂĹho poslednĂ ho stretnutia?
KeÄŹĹľe naĹa Ĺkola v tĂ˝chto akciĂch uĹľ mĂ tradĂ­cie, tieto sĂş hodnotenĂ vysoko pozitĂ­vne. SvedÄŤĂ­ to o tom, Ĺľe tĂto Ĺkola Ĺľije aj vnĂştorne. Ĺ kola mĂ nielen uÄŤiĹĄ, ale mĂ umoĹľniĹĄ Ĺľiakom kultĂşrne, spoloÄŤenskĂ a inĂ aktivity, v ktorĂ˝ch sa mĂ´Ĺľu prejaviĹĄ.

ChystĂte sa na Ĺkole zaviesĹĄ nejakĂ novĂ opatrenia?
Teraz zavĂdzame silnejĹiu kontrolu prĂ­chodu Ĺľiakov do Ĺkoly. Je to z toho dĂ´vodu, Ĺľe sa Ĺľiaci zdruĹľujĂş a fajÄŤia pred Ĺkolou. Toto by nemali robiĹĄ, pretoĹľe, keÄŹ sa skonÄŤĂ­ vyuÄŤovanie, Ĺľiaci by mali Ă­sĹĄ domov.

MĂte nejakĂ oÄŤakĂvania do ÄŹalĹieho polroku?
OÄŤakĂvania ani nie. NaĹĂ­m cieÄľom je ukonÄŤiĹĄ tento ĹkolskĂ˝ rok na Ăşrovni, ako sme zvyknutĂ­. PredpokladĂm ukonÄŤenie prestavby praktickĂ ho vyuÄŤovania.

Tak, a to bola zĂvereÄŤnĂ otĂzka nĂĹho rozhovoru s pĂnom riaditeÄľom.

ÄŽakujeme.

Pripravili:
NovotnĂ Veronika, MolnĂrovĂ Jana, 2.T

Môj úraz v triede

Ešte keď som chodil do predškôlky, som raz utieral v našej triede tabuľu. Jeden chlapec sa tam naháňal a štúril ma do tabule. Na tabuli bolo ostré želiezko, ja som naňho spadol a porezal som si ústa. Pani učiteľka zavolala mojej mame a ona zašla so mnou k lekárovi. Lekár mi ústa zašil a povedal mi: Kristián, za mesiac prídeš vybrať stehy. Odvtedy som pozornejší, lebo viem ako ľahko sa môže stať úraz.
Kristián Magát, 2.A

Úraz v školskej jedálni
Keď sme boli prváci, jeden žiak podkol dievča na schodoch. Nebolo to od neho pekné. Na schodoch bola vyhodená šupka od banánu a to dievča sa na nej pošmyklo. Malo vážny otras mozgu. V triede sme sa potom rozprávali, čo bolo na vine, že sa úraz stal. Niektorí tvrdili, že ho nemal podkopnúť ten chlapec, druhí si mysleli, že sa dievča malo pozerať pod nohy. A ponaučenie? Nemáme sa podkopávať a zahadzovať šupky z banánov. Teda máme zahadzovať šupky, ale nie na schody.

Cez prestávku
Raz cez prestávku sa chlapci naháňali a jeden chlapec sa potkol o lavicu a spadol presne na okraj. Rozbil si obočie a potom musel ísť s ujom školníkom na ošetrenie. Keď sa vrátil do školy, už sa nikdy neneháňal a stal sa z neho poslušný žiak.

Úraz na telocviku
Mali sme hodinu TV, nastupovali sme v cvičkách na chodbe, lebo sme išli behať na vonok. Pani učiteľka nás upozornila aby sme nebežali viacerí vedľa seba, ale pekne za sebou. Potom pani učiteľka zapískala na píšťalke. Miško bol ale nepozorný a zakopol o Jarkovu nohu. Spadol a rozbil si hlavu. Potom si už zapamätal, že keď pani učiteľka hovorí, tak máme počúvať, ale nemuselo sa to všetko stať.
Liliana Dorociaková, 2.A