Nemci obnovujú totálnu ponorkovú vojnu podľa hesla “Potop čo vidíš”

Reakciou Velkej Británie bola ochrana konvojov obchodných lodí torpédoborcami a neúspech nemeckej blokády.

: 6.4. 1917- USA ako odpoveď na znovuvyhlásenie ponorkovej vojny (zámienkou je potopenie Lusitánie v roku 1915) vstupuje do vojny proti Nemeckej ríši a o niekoľko mesiacov vypovedáva vojnu aj Rakúsko-Uhorsku.

: V krajinách sa začína šíriť nespokojnosť s vedením vojny. V mnohých prerástla až do štrajkov (Nemecko, Francúzsko). Pre národy bola vojna aj príležitosť vyjadriť svoju túžbu po nezávislosti (Írsko, Poľsko, národy RU).

: 27.2. vypukla v Rusku februárová revolúcia, ktorá zosadila cára a cárizmus. Mikuláš II. bol prinútený abdikovať a vlády sa ujala dočasná vláda menševikov a sociálnych revolucionárov (eserov) pod vedením Kerenského a soviety (ľudové orgány moci) robotníkov a vojakov, ktoré viedli boľševici na čele s V.I. Leninom a L.D. Trockým.

: 7.11. (27.10.) zvrhli boľševici ruskú dočasnú vládu a vypukla tak Veľká októbrová socialistická revolúcia. Predsedom Rady ľudových komisárov sa stal Lenin a nastolil diktatúru proletariátu. Medzi prvé opatrenia vlády patrili: – dekrét o mieri (Lenin: “Rusko nemôže bojovať už ani jeden deň”) – dekrét o pôde (nesplnené) – deklarácia práv národov Ruska (nerešpektované).

: Rusko sa snaží separátne uzatvoriť mier s Nemcami, a tak posiela delegáciu na čele s komisárom Trockým- neúspešná.

: November- bitka pri Caporette- talianska armáda utrpela drvivú porážku nemeckými a rakúsko-uhorskými vojskami.

: Vznik Najvyššej medzispojeneckej vojnovej rady a vrchným veliteľom dohodových vojsk sa stáva francúzsky maršál Ferdinand Foch.

apríl – USA vstupujú do vojny na str. Dohody -> tá má ďalšie prostriedky na vedenie vojny február – revolúcia v Rusku – vedená ruskou buržoáziou a inteligenciou, donútili cára abdikovať, buržoázia okamžite vytv. dočasnú vládu – sľúbila Rusom, že ukončia vojnu a zlepšia hosp. situáciu (nemožné) apríl – do Ruska sa vracia z emigrácie Lenin. Pozná náladu v Rusku; vytvárajú sa soviety – orgány moci roľníkov, robotníkov a vojakov; dočasná vláda x soviety => dvojvládie 7. november (používali starý gregoriánsky kalendár, inak 25. októbra) – boľševická revolúcia – zvrhla dočasnú vládu – Veľká októbrová socialistická revolúcia – nekrvavé prebratie moci, útok na Zimný palác – boľševici vytvorili Radu ľudových komisárov (na čele Lenin) – prijali 3 dekréty, kt. im zabezpečili podporu obyv.: Dekrét o mieri – obracali sa na vš. vojnové št., aby vojnu ukončili spravodlivým mierom (Nemci prijali -> rusko-nemecké rokovania o mieri), ukončili ním vojnu => Dohoda ich obvinila zo zrady Dekrét o pôde – všetku pôdu rozdelili medzi roľníkov (predtým vlastnil všetku pôdu cár) Deklarácia práv národov Ruska – za cárizmu ostatné národy žiadne práva (“žalár národov), teraz mal každý národ právo na vlastný jazyk, školstvo, kultúru, môžu sa osamostatniť až do úplného odtrhnutia (ohlas aj v Rak.-Uh.)